امروز: ۹۹/۰۱/۱۴


آزمایشگاه آنتی‌اسکالانت

 

 

انواع خدماتی که در آزمایشگاه آنتی اسکالانت شرکت پالا فرآیند راستین ارائه می شوند عبارتند از:

 

  • تعیین میزان ممانعت کنندگی آنتی اسکالانت در برابر تشکیل رسوب کربنات کلسیم (طبق استاندارد NACE)
  • تعیین میزان ممانعت کنندگی آنتی اسکالانت در برابر تشکیل رسوب سولفات کلسیم (طبق استاندارد NACE)
  • آزمون مقایسه آنتی اسکالانت‌ها در ممانعت کنندگی در برابر تشکیل رسوب کربنات کلسیم (تست سینتیکی و بر اساس اندازه گیری زمان القا)
  • آزمون مقایسه آنتی اسکالانت‌ها در ممانعت کنندگی در برابر تشکیل رسوب سولفات کلسیم (تست سینتیکی و بر اساس اندازه گیری زمان القا)
  • اندازه گیری قابلیت تحمل کلسیم (Calcium tolerance) نمونه آنتی اسکالانت
  • آزمون مقایسه آنتی اسکالانت‌ها از نظر توان پراکنده سازی ذرات سیلیس
  • آزمون مقایسه آنتی اسکالانت‌ها از نظر توان پراکنده سازی ذرات اکسید آهن
  • تعیین دوز مناسب تزریق آنتی اسکالانت با توجه به ویژگی های آب شیرین کن RO و آنالیز آب

 

 

                                              photo 2017-02-07 10-07-19          photo 2017-02-07 10-07-23                                                      

photo 2017-02-07 10-07-08