امروز: ۹۸/۱۲/۰۷

تعیین ظرفیت کل رزین تبادل یون

 

 

از جمله توانایی‌های شرکت پالا فرایند راستین تعیین ظرفیت کل رزین تبادل یون می‌باشد که در آذر ماه 1397، رزین ارسالی از شرکت آبگین صنعت بهتاش مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی دانسیته، نسبت وزن خشک به وزن مرطوب و ظرفیت کل رزین، اندازه‌گیری شد.

تاریخ: 97/09/11