امروز: ۹۸/۰۵/۲۶

 

دانش فنی کیت سنجش غلظت آرسنیک در آب

 

شرکت پالا فرایند راستین دارای دانش فنی کیت سنجش غلطت آرسنیک در آب می باشد. عملکرد این کیت بر اساس رنگ سنجی می باشد و می تواند دامنه ppbر200-0 برای آب های آلوده به آرسنیک را تشخیص دهد.

 

این دانش فنی تا کنون به صورت محصول در اختیار شرکت ها قرار می گرفته است.