امروز: ۹۹/۰۴/۱۵

سوابق آموزشی اسمز معکوس

ردیف

نام کارگاه یا کلاس آموزشی

سال

شرکت

94 مبانی آب شیرین کن‌های اسمز معکوس 1398 شرکت پیمان تجهیز رایان (بیرجند)
93 دوره تکمیلی آب شیرین کن‌های اسمز معکوس 1398 شرکت صنایع شیمیایی ایران (اصفهان)
92 مبانی آب شیرین کن‌های اسمز معکوس 1398 نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
92 مبانی آب شیرین کن‌های اسمز معکوس 1398 شرکت صنایع شیمیایی ایران
 92 مبانی آب شیرین کن‌های اسمز معکوس 1398 پترو شیمی پلیمر کرمانشاه (شرکت نوآوران صنعت پیش رو)

91

مبانی آب شیرین کن‌های اسمز معکوس 1398 شرکت پالا فرایند راستین
90 مبانی آب شیرین کن‌های اسمز معکوس 1398 پترو شیمی پلیمر کرمانشاه (شرکت نوآوران صنعت پیش رو)
89 مبانی آب شیرین کن‌های اسمز معکوس 1398 شرکت آب و فاضلاب یزد
88 طراحي آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس 1398 شرکت پالا فرایند راستین
87 طراحی سیستم‌های پیش‌تصفیه 1398 شرکت پالا فرایند راستین

86

مبانی آب شیرین کن‌های اسمز معکوس و طراحی

1398

شرکت کیان پایاب

85

طراحي آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1398

شرکت پالا فرایند راستین

84

راهبری و نگه داری آب شیرین کن‌های اسمز معکوس

1397

شرکت پالا فرایند راستین

83

آلودگی بیولوژیکی در آب شیرین کن‌های اسمز معکوس

1397

شرکت نوآوران صنعت پیش رو

82

عيبيابي ورفع مشكلات سيستم RO

1397

شرکت نوآوران صنعت پیش رو

81

آلودگی بیولوژیکی در آب شیرین کن‌های اسمز معکوس

1397

ذوب آهن پاسارگاد

80

آنتی‌اسکالانت‌ها در فرایند اسمز‌معکوس

1397

ذوب آهن پاسارگاد

79

طراحی آب شیرین‌کن‌های اسمز معکوس توسط نرم افزار ROSA

1397

ذوب آهن پاسارگاد

78

راهبری و نگه‌داری آب‌شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1397

شرکت نواوران صنعت پیش رو

77

طراحی آب شیرین کن‌های اسمز معکوس توسط نرم افزار ROSA

1397

شرکت پالا فرایند راستین

76

مبانی آب شیرین کن‌های اسمز معکوس

1397

پتروشیمی خراسان

75

مبانی آب شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1397

شرکت پالا فرایند راستین

74

روش‌های پیش تصفیه در آب شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1397

شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

73

مبانی آب شیرین کن‌های اسمز معکوس

1397

شرکت پالا فرایند راستین

72

راهبری و نگه‌داری آب‌شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1397

شرکت نوآوران صنعت پیش رو

71

طراحی آب شیرین کن‌های اسمز معکوس توسط نرم افزار ROSA

1396

شرکت پالا فرایند راستین

70

شستشوی شیمیایی آب شیرین‌کن اسمز معکوس (CIP)

1396

شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

69

مبانی آب شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1396

شرکت نوآوران صنعت پیش رو

68

طراحی آب شیرین‌کن‌های اسمز معکوس توسط نرم افزار ROSA

1396

شرکت پالا فرایند راستین

67

مبانی آب شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1396

پالایش نفت بندر عباس

66

مبانی آب شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1396

شرکت پلیمر کرمانشاه(بهره بردار)

65

مبانی آب شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1396

شرکت پلیمر کرمانشاه(آزمایشگاه)

64

مبانی آب شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1396

شرکت نوآوران صنعت پیش رو

63

طراحی فرایندهای غشایی به کمک نرم افزار IMS Design

1396

پالایشگاه گاز پارسیان

62

مبانی آب شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1396

شرکت پالا فرایند راستین

61

مبانی آب شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1396

پتروشیمی مهاباد

60

مبانی آب شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1396

پالایشگاه گاز پارسیان

59

مبانی و طراحی آب شيرين‌كن‌هاي اسمز معكوس

1396

شرکت عمراب

58

راهبری و نگه‌داری آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1396

شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

57

راهبری و  نگه‌داری سیستم‌های رزین تبادل یون

1396

نیروگاه سیکل ترکیبی زواره

56

راهبری و نگه‌داری آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1396

شرکت پالا فرایند راستین

55

مبانی آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1396

شرکت پالا فرایند راستین

54

طراحی آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1396

شرکت پالا فرایند راستین

53

مبانی آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1396

شرکت پالا فرایند راستین

52

مبانی آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1396

شرکت پالا فرایند راستین

51

مبانی- راهبری و نگه‌داری آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1395

پالایشگاه گاز پارسیان

50

طراحی آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1395

شرکت پالا فرایند راستین

49

راهبری و نگه‌داری آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1395

شرکت پالا فرایند راستین

48

مبانی آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1395

دانشگاه علم و صنعت

47

آنتی‌اسکالانت‌ها در فرایند اسمز معکوس

1395

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

46

طراحی سیستم پیش‌تصفیه آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1395

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب

45

راهبری و نگه‌داری آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1395

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب

44

آب شیرین‌کن‌های اسمز معکوس: مبانی - طراحی

1395

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب

43

مبانی آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1395

شرکت پالا فرایند راستین

42

راهبری آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1395

شرکت پالا فرایند راستین

41

طراحی آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1395

شرکت پالا فرایند راستین

40

آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معکوس: مبانی - طراحی

1395

شرکت پالا فرایند راستین

39

طراحی آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس (1)

1395

شرکت پالا فرایند راستین

38

کارگاه "طراحی آب‌ شیرین‌کن‌های اسمزمعکوس با ظرفیت کوچک: چالش‌ها و تکنیک‌ها"

1395

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

37

کارگاه "مشکلات عمده آب‌ شیرین‌کن‌های اسمزمعکوس"

1395

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

36

مبانی آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1395

شرکت پالا فرایند راستین

35

آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معکوس: مبانی - طراحی

1395

شرکت فریجاب صنعت البرز

34

آنتی‌اسکیلانت‌ها در فرایند اسمز معکوس

1395

شرکت کیمیا سرام زرین

33

کارگاه "طراحی آب‌ شیرین‌کن‌های اسمزمعکوس با ظرفیت کوچک: چالش ها و تکنیک ها"

1394

دوازدهمین کنفرانس بینالمللی علوم و تکنولوژی غشا

32

کارگاه "مشکلات عمده آب‌ شیرین‌کن‌های اسمزمعکوس"

1394

دوازدهمین کنفرانس بینالمللی علوم و تکنولوژی غشا

31

آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معکوس: مبانی - راهبری

1394

شرکت آب و فاضلاب یزد

30

راهبری آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1394

نیروگاه سیکل ترکیبی قم

29

راهبری آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1393

شرکت ایمن آب کاژه

28

طراحي سیستم پیش تصفیه آب شيرين‌كن‌هاي اسمز معكوس

1393

شرکت ایمن آب کاژه

27

طراحي آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1393

شرکت ایمن آب کاژه

26

مباني آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1393

شرکت ایمن آب کاژه

25

مباني آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1393

شرکت ایمن آب کاژه

24

طراحي آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1393

شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

23

مباني آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1393

شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

22

طراحي پیشرفته آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1393

شرکت ایمن آب کاژه

21

طراحي آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1393

شرکت ایمن آب کاژه

20

مباني آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1393

شرکت آلومینیوم و قوطی سازی کاوه

19

تکنولوژی های حذف فلزات سنگین از آب ومباني آب‌ شيرين‌كن‌هاي اسمز‌معكوس

1393

شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان، شرکت دلتا نیرویگامرون

18

راهبری آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معکوس

1392

شرکت دلتا نیروی گامرون

17

مباني آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1393

سازمان منطقه آزاد کیش

16

راهبري و نگهداري آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1392

شرکت فولاد غدیر

15

مباني آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1391

شرکت فولاد غدیر

14

راهبري و نگهداري آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1391

شرکت صنایع پیمان

13

مباني آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1391

شرکت پالا فرایند راستین

12

مباني آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1391

شرکت صنایع پیمان

11

مباني آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1391

شرکت رعدآب جنوب (زاهدان)

10

مباني آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1391

شرکت پالا فرایند راستین

9

طراحي مقدماتي آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1391

شرکت ایمن آب

8

مباني آآب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1391

شرکت رعدآب جنوب

7

مباني آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1391

شرکت رعدآب جنوب (قشم)

6

مباني آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1391

شرکت ایمن آب

5

طراحي مقدماتي آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1390

شرکت پالا فرایند راستین

4

مباني آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1390

شرکت پالا فرایند راستین

3

مباني آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1390

شرکت کیمیا فرایند نقش جهان

2

طراحي مقدماتي آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1390

شرکت پالا فرایند راستین

1

مباني آب‌ شیرین‌کن‌های اسمز معكوس

1390

شرکت پالا فرایند راستین

سوابق آموزشی تصفیه آب و فاضلاب

ردیف

نام کارگاه یا دوره آموزشی

سال

شرکت

34

اصول شیمی آب 1398 شرکت پالا فرایند راستین

33

اصول شیمی آب 1398 شرکت پالا فرایند راستین

32

تصفیه اب توسط فرایند اولترافیلتراسیون (UF) با نرم افزار WAVE

1398 شرکت پالا فرایند راستین

31

طراحی دستگاه‌های سختیگیری از آب توسط رزین تبادل یون

1398 شرکت پالا فرایند راستین

30

اصول شیمی آب

1398 شرکت پالا فرایند راستین
 

29

 آشنایی با فرآیندهای تصفیه آب برای بویلرها

 1398  شرکت نوآوران صنعت پیش رو
 

28

آشنایی با فرآیندهای تصفیه آب برای سیستم‌های خنک کننده

 1398  شرکت نوآوران صنعت پیش رو

27

تصفیه آب‌های صنعتی

1398

شرکت کیان پایاب

26

تصفیه اب توسط فرایند اولترافیلتراسیون (UF) با نرم افزار WAVE

1398

شرکت پالا فرایند راستین

25

آشنایی با فرآیندهای تصفیه آب برای سیستم‌های خنک کننده

1398

شرکت آتیه پردازان ظهور شریف

26

تصفیه اب توسط فرایند اولترافیلتراسیون (UF) با نرم افزار WAVE

1397

شرکت پالا فرایند راستین

25

مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی فاضلاب

1397

شرکت پالا فرایند راستین

24

اصول شیمی آب

1397

شرکت پالا فرایند راستین

23

تصفیه اب در صنعت

1397

شرکت فروسیلیس غرب پارس

22

راهبری نگه داری سیستم‌های تبادل یون رزین

1396

نیروگاه سیکل ترکیبی زواره

21

طراحی دستگاه‌های سختی گیری از آب توسط رزین‌های تبادل یون

1396

شرکت پالا فرایند راستین

20

تصفیه آب‌های صنعتی

1396

شرکت پالا فرایند راستین

19

اصول شیمی آب

1396

شرکت پالا فرایند راستین

18

روش‌های جداسازی جامد-مایع با تأکید بر فرایندهای میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون

1396

شرکت پالا فرایند راستین

17

تکنولوژی جذب سطحی

1395

شرکت پالا فرایند راستین

16

شاخص‌های رسوب‌گذاری کربنات کلسیم

1395

همایش شیمی نیروگاه‌های کشور- اصفهان

15

مبانی تصفیه فاضلاب

1395

شرکت پالا فرایند راستین

14

مواد شیمیایی مصرفی در صنعت تصفیه آب

1395

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

13

طراحی دستگاه‌های سختی‌گیری از آب توسط رزین‌های تبادل یون

1395

مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب

12

کارگاه "محاسبات کلرزنی آب"

1395

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

11

کارگاه "محاسبات میزان تزریق اسید و باز به منظور تنظیم pH آب"

1395

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

10

تصفیه آب‌های صنعتی

1395

شرکت پالا فرایند راستین

9

اصول شیمی آب

1395

شرکت پالا فرایند راستین

8

محاسبات کلرزنی آب

1392

شرکت صنایع پیمان

7

فیلترهای کربنی به منظور پالایش آب

1392

شرکت صنایع پیمان

6

فیلترهای تحت فشار شنی به منظور پالایش آب

1392

شرکت صنایع پیمان

5

طراحی دستگاه‌های سختی گیری از آب توسط رزین‌های تبادل یون

1392

شرکت صنایع پیمان

4

آشنایی با فرآیندهای تصفیه آب برای بویلرها

1391

شرکت پالا فرایند راستین

3

شیمی آب

1391

شرکت پالا فرایند راستین

2

طراحی دستگاه‌های سختی‌گیری از آب توسط رزین‌های تبادل یون

1390

شرکت پالا فرایند راستین

1

محاسبات میزان تزریق اسید و باز به منظور تنظیم pH آب

1390

شرکت پالا فرایند راستین