امروز: ۹۹/۰۱/۱۴

سوابق طراحی

ردیف

نوع واحد و ظرفیت

سال

شرکت/ شخص

77 m3/hr243 (UF) 1398 آبگین صنعت بهتاش
76 15m3/hr(BWRO)  1398   آبگین صنعت بهتاش، بندرعباس
75 M (BWRO)115 m3/hr   1398   طاها توس

74

(BWRO)214 m3/hr

1398   آبگین صنعت بهتاش، آبادان

73

m3/d3000 (BWRO)

1397

دلتا نیروی گامرون: نوش آباد

72

m3/d1380(BWRO)

1397

دلتا نیروی گامرون: سفیدشهر

71

m3/d1400 (GEH ADSORPTION)

1397

دلتا نیروی گامرون: بیارجمند

70

m3/d1120 (GEH ADSORPTION)

1397

دلتا نیروی گامرون: نیستانک

69

m3/d487.44 (BWRO)

1397

پتروشیمی لرستان: لرستان

68

m3/d957.12 (BWRO)

1397

شرکت نفت پارس: تهران

67

m3/d250 (BWRO)

1397

شرکت آبگین صنعت بهتاش: آبادان

66

m3/d2400 (BWRO)

1397

شرکت پیمان تجهیز رایان

65

m3/d10 (BWRO)

1396

شرکت کومینزاد یدک: تهران

64

m3/d5/1 (BWRO)

1396

شرکت کومینزاد یدک: تهران

63

m3/d11250 (CO2 Stripper)

1396

دلتا نیروی گامرون

62

m3/d2500 (BWRO)

1396

دلتا نیروی گامرون

61

m3/d2500 (SWRO)

1396

دلتا نیروی گامرون

60

m3/d1300 (SWRO)

1396

شرکت مهندسی تارا

59

m3/d2500 (SWRO)

1396

شرکت مهندسی تارا

58

l/h240 (CO2 Stripper)

1396

دلتا نیروی گامرون

57

m3/d1000  (BWRO)

1396

دلتا نیروی گامرون: نیاسر

56

m3/d1020  (BWRO)

1396

دلتا نیروی گامرون: نیاسر

55

m3/d1010  (BWRO)

1396

دلتا نیروی گامرون: نیاسر

54

m3/d10 (BWRO)

1396

دلتا نیروی گامرون

53

m3/d5/1 (BWRO)

1396

دلتا نیروی گامرون

52

m3/d11250 (CO2 Stripper)

1396

دلتا نیروی گامرون

51

m3/d2500 (BWRO)

1396

دلتا نیروی گامرون

50

m3/d2500 (SWRO)

1396

دلتا نیروی گامرون

49

m3/d1300 (SWRO)

1396

شرکت مهندسی تارا

48

m3/d2500 (SWRO)

1396

شرکت مهندسی تارا

47

l/h240 (CO2 Stripper)

1396

دلتا نیروی گامرون

46

m3/d36 (Clarifier)

1395

دلتا نیروی گامرون

45

m3/d460 (ROWastewater)

1395

پارس آدین

44

m3/d500 (BWRO و  CO2 Stripper)

1395

دلتا نیروی گامرون

43

m3/d6000 (IX)

1395

دلتا نیروی گامرون

42

m3/d12 (IX)

1395

مهرتاش سپاهان

41

 l/h30 (SWRO)

1395

قدیمی

40

 m3/d8/4 (ADSORPTION, AC, BWRO)

1395

دلتا نیروی گامرون

39

m3/d300 و 150 (ADSORPTION, AC, IX)

1395

دلتا نیروی گامرون

38

m3/d700 و 350 (ADSORPTION, AC, IX)

1395

دلتا نیروی گامرون

37

m3/d100 (ADSORPTION)

1395

دلتا نیروی گامرون

36

m3/d100 (ADSORPTION)

1395

دلتا نیروی گامرون

35

m3/d300 و 150(ADSORPTION, AC, BWRO, IX)

1395

دلتا نیروی گامرون

34

m3/d350 و 175 (ADSORPTION, AC, BWRO)

1395

دلتا نیروی گامرون

33

m3/d100 (ADSORPTION, BWRO)

1395

دلتا نیروی گامرون

32

m3/d50 (ADSORPTION, AC, BWRO)

1395

دلتا نیروی گامرون

31

m3/d100 (ADSORPTION, AC, BWRO)

1395

دلتا نیروی گامرون

30

m3/d967 (BWRO)

1395

ایمن‌آب

29

m3/d300 (BWRO)

1395

سان‌آب

28

m3/d50 (BWRO)

1393

ایمن آب

27

m3/d200 (BWRO)

1393

عایق سپاهان

26

m3/d40 (BWRO)

1392

ایران خودرو سازه

25

m3/d30 (BWRO)

1392

آب و فاضلاب استان یزد

24

m3/d1500(BWRO)

1392

رعد آب جنوب

23

m3/d500(SWRO)

1392

رعد آب جنوب

22

m3/h120 (RO)

1392

کشت و صنعت دعبل خزایی

21

m3/d5 (Wastewater NF)

1391

پارسیان پیشرو صنعت پلیمر

20

m3/d300 (Wastewater RO)

1391

پارسیان پیشرو صنعت پلیمر

19

m3/d30 (BWRO)

1391

پارس تراوا فرآیند

18

m3/d5 (BWRO)

1391

به پخش

17

m3/h10000 (RO)

1391

دمیرچی

16

m3/h20000 (RO)

1391

دمیرچی

15

m3/h90 (BWRO)

1391

پارسیان پیشرو صنعت پلیمر

14

m3/h120(ماسه زداییRO)

1391

ایمن‌آب

13

m3/h40(BWRO)

1391

پارس تراوا فرآیند

12

lit/h200(ROدیونایزر)

1391

پارس تراوا فرآیند

11

m3/d5(BWRO)

1391

آب فارس

10

m3/d35 (SWRO)

1390

آتیه انرژی تلاش

9

m3/h5 (Waste water RO)

1390

پارسیان پیشرو صنعت پلیمر

8

m3/h80(BWRO)

1390

مدیریت تولید برق اصفهان

7

m3/h5(Wastewater RO)

1390

کیمیا فرآیند نقش جهان

6

m3/h2/1(Wastewater RO)

1390

کیمیا فرآیند نقش جهان

5

m3/h7 ( Wastewater RO)

1390

پارسیان پیشرو صنعت پلیمر

4

m3/h140(Wastewater RO)

1390

پلی اکریل ایران

3

m3/h7(Wastewater RO)

1390

پارسیان پیشرو صنعت پلیمر

2

m3/h80(BWRO)

1390

ایمن‌آب

1

آب لب شور- ظرفیت:m3/d2500(RO)

1390

ایمن‌آب